ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящия документ „ДИ ГРИЙН” ЕООД („Дружеството“) предоставя информация относно личните данни, които обработва, основанията и целите на обработването, получателите на тези данни, както и друга релевантна за Вашите лични данни информация, съгласно чл. 13 и 14 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на директива 95/46/ЕО.
Настоящата политика се отнася до потребителите на следните интернет страници, притежавани от Дружеството, а именно: www.bgreenpark.com.
Настоящата политика има за цел да ви помогне да разберете защо и как може да използваме Вашите лични данни. Моля внимателно да прочетете политиката и в случай, че при запознаването си с нея възникнат въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на ел. адрес: bgreenpark@abv.bg Лице, отговорно за обработката на личните данни е управителят на Дружеството Димитър Семерджиев.

Определения
"Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ означава едно или повече физически лица, което определя целите и средствата за обработването на лични данни, когато целите и средствата за това обработване се определят съгласно правото на Европейския Съюз или правото на Република България;

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

„Клиенти” са субекти на данни, единствено пълнолетни физически или представители на юридически лица, които са се обърнали писмено или устно към „ДИ ГРИЙН” ЕООД с искане за предоставяне на услуги.

Информация за администратора и координати за връзка
„ДИ ГРИЙН” ЕООД, ЕИК: 200148296, седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1750, ж.к. „Младост 1”, бл. 11, вх. 3, ет. 2, ап. 74.
„ДИ ГРИЙН” ЕООД счита защитата на личните данни на физическите лица, чиито данни обработва, за основен приоритет и се задължава да ги защитава по предвидения в приложимото национално и европейско законодателство ред.

Какви лични данни обработваме?
По смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.: „Лични данни“ означава всяка информация за физическо лице, от която това лице би могло да бъде идентифицирано.
„Чувствителни лични данни“ са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. „ДИ ГРИЙН” ЕООД не обработва чувствителни лични данни.

Ние може да обработваме лични данни, отнасящи се до Вас, ако Вие сте:

А/ Служител в Дружеството или лице, с което Дружеството е сключило граждански договор.
Ако това се отнася до Вас, „ДИ ГРИЙН” ЕООД обикновено обработва следните лични данни: Данни за идентификация: име, презиме, фамилия, дата на раждане, ЕГН, данни от лична карта; данни за контакт: електронна поща, адрес и телефон; образователна и/или квалификационна степен; придобит професионален опит, трудов стаж и умения, информация за банкова сметка.
Към момента „ДИ ГРИЙН” ЕООД не обработва здравни данни и други специални категории лични данни /например информация от болнични листове, решения на ТЕЛК и НЕЛК, информация, предоставена от служба по трудова медицина/. Все пак такива е възможно да бъдат обработвани в бъдеще, в случай на възникване на заболяване, за което сте предоставили в Дружеството болничен лист, решение на ТЕЛК/НЕЛК или друга медицинска документация. По отношение на тях „ДИ ГРИЙН” ЕООД ще прилага специални мерки за защита и ще ги обработва на основание своето законово задължение като работодател.
Други данни, необходими за изпълнение на задълженията по трудово или гражданско правоотношение /ако е приложимо/.

Б/ Контрагент или представител на контрагент на Дружеството по търговски или облигационен договор или лице, което желае да сключи с Дружеството договор.
Ако Вие сте страна или представител на страна по договор, сключен с Дружеството, включително и когато договорът не е писмен, но по него е необходимо да се съставят документи, свързани с изпълнението му или плащанията по него /като например приемо – предавателни протоколи, разписки, фактури и др./, данните за физически лица, които обикновено се обработват в „ДИ ГРИЙН” ЕООД във връзка с договора са:
В случай на контрагент – юридическо лице, което се представлява от законния си представител: трите имена на законния представител, съответно материално отговорно лице.
Ако юридическото лице се представлява от пълномощник: трите имена на законния представител – упълномощител и данни за пълномощника, съгласно представеното пълномощно.
В случай, че такива възникнат, данните, които ще се обработват за страната по договора обикновено ще са: три имена, ЕГН, адрес, банкова сметка за изплащане на суми по договора /ако е приложимо/.
Други данни, необходими за сключването и изпълнението на договора /ако е приложимо/.

В/ Клиент на „ДИ ГРИЙН” ЕООД и потребител на поддържаните от Дружеството интернет страници, описани най-горе – пълнолетно физическо лице, във връзка с дейността на Дружеството по предоставянето на услуги, в това число: предоставяне услуги по озеленяване; продукти, свързани с озеленяване и проекти по озеленяване.
Вие може да имате сключен устен или писмен договор за услуги с Дружеството и в тази връзка предоставяте Ваши лични данни като: имена, адрес, ЕГН, номера на Ваши лични документи, телефон, адрес на електронна поща.
Вие може да сте потребител на интернет страниците, поддържани от Дружеството и да желаете да Ви бъде предоставена информация за предоставяните от дружеството услуги и/или продукти, за което Вие предоставяте Вашите лични данни като: имена, телефон, адрес на електронна поща.

Г/ Представител на държавен контролен орган, извършващ проверка на дейността на Дружеството.
Ако това се отнася до Вас, данните, които обикновено обработваме са посочените в протокола от проверката или в съответния акт, който съставяте данни: имена, длъжност, данни за контакт /ако такива са предоставени/.

За какви цели и на какво основание ще използваме Вашите данни?
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите, посочени по-долу.

А/ Ако сте служител в Дружеството или лице, с което Дружеството е сключило граждански договор, данните Ви ще бъдат използвани за целите на администриране на трудовото (гражданското) правоотношение.
Основание: Сключен трудов/граждански договор.

Б/ Ако Вие сте контрагент или представител на контрагент на Дружеството по търговски или облигационен договор или лице, което желае да сключи с Дружеството договор, Вашите данни се обработват за целите на сключването и изпълнението на договора.
Основание: Сключен с Дружеството договор.

В/ Ако Вие сте пълнолетно физическо лице - клиент на „ДИ ГРИЙН” ЕООД Вашите лични данни ще се обработват във връзка с дейността на Дружеството по предоставянето на услуги, в това число: предоставяне услуги по озеленяване; продукти, свързани с озеленяване и проекти по озеленяване. Във връзка с изброените услуги предоставяте на Дружеството Ваши лични данни, като три имена, ЕГН, адрес, номера на документи за самоличност, телефон, адрес на електронна поща.
Основание: за изпълнение на договора за услуги, по който Вие сте страна.

Г/ Ако Вие сте пълнолетно физическо лице – потребител/посетител на интернет страниците, притежавани от „ДИ ГРИЙН” ЕООД, а именно: www.bgreenpark.com, Вашите лични данни ще се обработват във връзка с дейността на Дружеството по предоставянето на услуги, чрез цитираните интернет страници, в това число: предоставяне услуги по озеленяване; продукти, свързани с озеленяване и проекти по озеленяване. Във връзка с изброените услуги предоставяте на Дружеството Ваши лични данни, а именно:

За интернет страница www.bgreenpark.com, Вие имате възможност да изпратите до дружеството запитване за предоставяните услуги, попълвайки контактна форма, в която посочвате име, фамилия, адрес на електронна поща и телефон.
Основание: за изпълнение на отправено от Вас запитване относно предоставяните от Дружеството услуги.
Д/ Ако Вие сте представител на държавен контролен орган, извършващ проверка на дейността на Дружеството, Дружеството ще използва предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяването на проверката, изпълнението или обжалването на съставените в хода на или в резултат на проверката актове.
Правните основания, на които Дружеството обработва Вашите данни са: законово задължение и легитимен интерес.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?
„ДИ ГРИЙН” ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Дружеството да разкрие Ваши лични данни на Държавни и общински органи и институции; Органи на съдебната власт /съд, прокуратура, следствие, държавни и частни съдебни изпълнители, нотариуси/, вещи лица, назначени от съда; Банки. В изпълнение на своите законови задължения, Дружеството може да бъде задължено да разкрие лични данни на лица, чиито данни обработва. Това разкриване може да е наложено от законово задължение, както и да е в отговор на изрично указание или искане на държавни или общински органи или институции във връзка с или по повод на упражняване на законоустановените им функции или при инициирана проверка, ревизия, жалба и др.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?
„ДИ ГРИЙН” ЕООД съхранява личните Ви данни в съответствие с Политика за съхранение, архивиране и унищожаване на документите в „ДИ ГРИЙН” ЕООД и приложимото законодателство. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от Дружеството само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които личните данни са събрани първоначално, освен ако законът не изисква Дружеството да ги пази за по-дълъг период от време.
Например:
данни, които Дружеството администрира във връзка с работа с Клиенти по предоставянето на услуги
данни, предоставени чрез контактните форми на интернет страниците www.bgreenpark.com се съхраняват за срок от 1 година след предоставянето им.

документи, които Дружеството администрира за целите на търговската дейност
договори – до изтичане на давностните срокове за предявяване на иск и събиране на вземането,освен ако не е предвиден по-дълъг срок съгласно действащото законодателство или във връзка с тях е налице съдебен спор;
протоколи и актове от проверки и ревизии - 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща отчетния период, за който се отнасят, освен не е предвиден по-дълъг срок съгласно действащото законодателство.

Сигурност и неприкосновеност на личната информация
„ДИ ГРИЙН” ЕООД поддържа подходящи административни, технически и организационни мерки, предназначени да спомогнат за опазването на сигурността и неприкосновеността на личните данни на лицата, чиито лични данни обработва и да ги защитят от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна форма на обработка.

Личните данни, събирани чрез контактната форма на интернет страницата www.bgreenpark.com се съхраняват на следния адрес на криптирана електронна поща, а именно: bgreenpark@abv.bg.
Вашите права по отношение на личните Ви данни
При спазване на приложимото законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, администрирани и обработвани от „ДИ ГРИЙН” ЕООД:
право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от администратора;
право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
право на преносимост на данните - в определените от закона случаи, да направите възражение да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
право на възражение по срещу обработването на Вашите лични данни;
право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;
право на оттегляне на съгласие – в случаите, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Подобно оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на съгласието ви за периода до оттеглянето на това съгласие
право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.
Жалба или сигнал, във връзка с обработването на вашите лични данни, можете да подадете и до Комисия за защита на личните данни, която има следните координати:
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25
E-mail: kzld@cpdp.bg
Електронна страница: www.cpdp.bg

Значение на предоставените личните данни.
С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да получавате информация от нас. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си и това води до преустановяване изпращането на материали от наша страна.
За постигане на финансово-счетоводна отчетност (издаване на фактури, съхраняване на счетоводна информация) изпълняваме наши законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за издаване на тези документи.

Как да се свържете с нас?
В случай че имате въпроси или оплаквания относно настоящето уведомление за поверителност или начините и целите, за които използваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас следния адрес: гр. София 1750, ж.к. „Младост 1”, бл. 11, вх. 3, ет. 2, ап. 74 и/или на ел. адрес: bgreenpark@abv.bg. Лице за контакт: Димитър Семерджиев.

Източник на данните
„ДИ ГРИЙН” ЕООД обработва данни, които самите Вие сте ни предоставили.
В редки случаи е възможно да използваме и информация от публично достъпни регистри /например Търговския регистър/ или страници /например данни за контакт, налични в официални страници на държавни учреждения и институции/.

Актуализиране на Политиката
Настоящата политика може да се актуализира периодично, за да отрази промените в политиките и практиките за защита на личните, прилагани в „ДИ ГРИЙН” ЕООД. Дружеството поема ангажимента да Ви уведоми за всички съществени промени в уведомлението.

Дата: ................ Подпис:..................................